آزمایش هیدرومتری خاک

تحلیل هیدرومتری جهت ارزیابی منحنی توزیع اندازه دانه های ریط خاک که به دلیل کوچک بودن اندازه ی آنها طریق روش مکانیکی. الک قابل طبقه بندی نیستندانجام می گردد. تحلیل هیدرومتری به طور معمول جهت ...

بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک

مدل آریا و پاریس روش معمولاً پذیرفته شده­ایبرای تبدیل منحنی توزیع اندازه ذرات به منحنی مشخصة آب خاک با استفاده از پارامتر مقیاس بندی (Scaling parameter, α)است. در مدل اولیة آریا و پاریس (1981)، پارامتر مقیاس بندی برای تمام گروههای ...

چولگی — تعاریف و شیوه محاسبه – فرادرس

در تئوری احتمال و آمار، چولگی بیانگر میزان عدم تقارن توزیع احتمال داده‌ها حول میانگینشان است. مقدار چولگی می‌تواند منفی یا مثبت باشد. ممکن است تصور شود میزان تمایل منحنی توزیع احتمال یک سری داده، چولگی است ولی این ...

رسم نمودار توزیع نرمال

رسم نمودار توزیع نرمال در چنین وضعیتی احتمال آنکه داده های ما در دو فاصله مشخص از مقادیر صفت قرار داشته باشند از روی منحنی زیر قابل محاسبه است: به عبارت دیگر ۶۸% داده ها در فاصله قرار دارند. ۹۵ ...

فیزیک رنگ در پیگمنت ها (خواص رنگی پیگمنت)

منحنی این انرژی نسبت به طول موج، منحنی توزیع انرژی طیفی منبع نوری نام دارد. ادراک رنگ به توزیع انرژی طیفی نور در طول موج های طیف مرئی نور بستگی دارد. ... برای اندازه گیری انتقال، معادله R= log 10 (1/T ...

مفاهیم آماری – شاخص‌های توصیفی – فرادرس

شاخص‌های پراکندگی. تغییرات و پراکندگی داده‌ها توسط شاخص یا معیارهای پراکندگی قابل اندازه‌گیری است. با انجام محاسباتی، معیاری عددی برای میزان پراکندگی داده‌ها به دست می‌آید. هرچه مقدار ...

نتایج برای معنی فارسی particle-size distribution curve

منحنی دانه بندی ، منحنی توزیع اندازه ذرات. پیشنهاد شما چیست؟. این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته مهندسی عمران است. اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی particle-size distribution curve و معنی فارسی آنها در لیست ...

کشیدگی (آمار)

کشیدگی (آمار) در آمار و احتمالات ، کشیدگی (به انگلیسی: kurtosis) توصیف کنندهٔ میزان قله‌ای بودن و مسطح بودن یک توزیع احتمالی است. هرچقدر شکل تابع چگالی احتمال (probability density function) قله ای تر و دارای دم ...

مقاله تعیین منحنی‌های فشار مویینگی و توزیع اندازه فضا‌ی گلوگاهی به روش

چکیدهفشار مویینگی سنگهای مخزن بر جریان و توزیع سیال در مخزن اثرگذار میباشد. تعیین این پارامتر یکی از با اهمیتترین اندازهگیریهایی است که باید در آزمایشگاه انجام شود زیرا ارتباط بین سنگ مخزن و خصوصیات سیال مخزنی با ...

دیکشنری تخصصی | معنی envelope curve به فارسی | ترجمه البرز

منحنی انحراف در چاه پیمایی ، نگاشتی از فاکتورهای تصحیح به کار رفته شده برای اندازه گیری های پیمایش (ظاهری) ثبت شده سوند ویژه طراحی تخمین اندازه گیری های حقیقی تحت شرایط خاص هندسی و فیزیکی این اصطلاح بصورت جمع معمولاً ...

نرم افزار ترسیم منحنی دانه بندی

منحنی توزیع اندازه با استفاده از اندازه ذره‌های مختلف D60، D30 و D10 تحلیل می‌شود. این منحنی (ترسیم دانه بندی خا) خط رسم شده بین درصد ریزتر در محور y و اندازه دانه در محور x در مقیاس لگاریتمی است ...

دیکشنری تخصصی | معنی water-retention curve به فارسی | ترجمه البرز

منحنی انحراف در چاه پیمایی ، نگاشتی از فاکتورهای تصحیح به کار رفته شده برای اندازه گیری های پیمایش (ظاهری) ثبت شده سوند ویژه طراحی تخمین اندازه گیری های حقیقی تحت شرایط خاص هندسی و فیزیکی این اصطلاح بصورت جمع معمولاً ...

مقایسه مدل های توزیع لوگ

مرتضی صادقی، بیژن قهرمان، و کامران داوری، "مقایسه مدل های توزیع لوگ - نرمال و گاما برای نمایش منحنی توزیع اندازه ذرات خاک،" آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، vol. 23، no. 3، pp. 20–27، 1388، [Online].

اندازه گیری ذرات (Particle size Analyzer)

برای تولید و ساخت محصولات مختلف، دانستن اندازه و توزیع ذرات از اطلاعات اولیه و پیشنیاز به شمار می رود و با توجه به اینکه این اطلاعات بر روی استحکام مکانیکی، دانسیته و خواص نوری و حرارتی محصول ...

توزیع نرمال

توزیع نُرمال ، توزیع گاوسی یا توزیع به‌هنجار دلیل این نام‌گذاری، نیز اهمیت این توزیع، این است که اُفت‌وخیز بسیاری از کمیت‌های طبیعی حول یک مقدار ثابت، از این توزیع پیروی می‌کند. دلیل آن هم، قضیهٔ حد مرکزی است.

منحنی ROC و کاربردهای آن — به زبان ساده – فرادرس

در این مطالعه از دو ابزار مدلسازی عددی و آزمون های آزمایشگاهی برای پیش بینی توزیع دانه بندی محصول سنگ شکن فکی استفاده شده است برای این منظور عملیات سنگ شکنی و الک کردن با استفاده از نرم افزار ...

مقاله مدلسازی تجری در راکتورهای PVC پتروشیمی بندر امام برای بهبود

دستیابی به یک منحنی توزیع اندازه ذرات (PSD) به شکل باریک (Narrow) و همچنین ارتقاء مشخصه Bulk Density برای این پلیمر، اهمیت فوق‌العاده‌ای برای مصرف کنندگان این محصول در صنایع پایین دست دارد. از این رو به منظور افزایش بهره‌وری و ...

برازش منحنی در متلب | دستور polyfit و fit متلب

دستور fit در متلب برای برازش منحنی با هر نوع تابع دلخواه می‌باشد. طرز نوشتار دستور fit در متلب بصورت‌های زیر است. #1 f = fit(x,y,fitType) #2 f = fit(x,y,fitType,fitOptions) #3 f = fit([x,y],z,fitType) #4 [f, gof] = fit(x,y,fitType) فرم اول: داده ...

معادل انگلیسی منحنی دانه بندی توزیع اندازه دانه را می توان از نتایج

منحنی دانه بندیتوزیع اندازه دانه را می توان از نتایج آزمون دانه بندی به دست آورد و در محورهای مختصات متعامد به صورت منحنی دانه بندی رسم کرد اگر rاندازه دانه یا اندازه الک استاندارد و درصد عبوری تجمعی دانه ها از آن الک ...

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.